4 . WYKAZ OPŁAT I SKŁADEK 2017 Treść
  wysokość składki

   Składka członkowska
      86 zł

   Składka członkowska ulgowa 50%
      * młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
      * członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
      * mężczyźni od 65 roku życia
      * kobiety od 60 roku życia
      43 zł

   Składka członkowska ulgowa 75 %
     
* członkowie uczestnicy do 16 lat
      * członkowie odznaczeni odznaką złotą z wieńcami PZW
      22 zł

   Wpisowe
      * członka zwyczajnego PZW
      * członka uczestnika PZW
      25 zł
      12 zł


   Legitymacja członkowska
       5 zł

1.  Wysokość składki rocznej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

dla członka PZW

wysokość  składki  rocznej

nabycie składki  uprawnia do połowu ryb na wodach wymienionych w załączniku

  normalna

     ulgowa

 niepełna  N

      140 zł

       75 zł

                                    nr 1

 pełna  P

      260 zł

     135 zł

                               nr 1 i 2

  uczestnika

                     25 zł

                                nr 1 i 2

osoba niezrzeszona

                   650 zł

                                nr 1 i 2

 

 

 * Członkowie Honorowi PZW oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki rocznej
* Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb
*Członkowie PZW mogą nabyć składkę w Kołach PZW I biurze ZO PZW
*Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW

2. Uprawnieni  do nabycia składki  rocznej
     ulgowej :
* młodzież szkolna , studenci do 24 lat
*członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
* kobiety od 60 roku życia , mężczyźni od 65 roku życia
     uczestnika :
młodzież do 16 lat

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki okręgowej na ochronę i
   zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków

Członek PZW posiadający składkę roczną okręgową niepełną N ( normalną lub ulgową ) który zamierza skorzystać z
większej ilości wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć :

       nazwa składki

     wysokość składki  

        nabycie składki uprawnia do połowu w
        wodach wymienionych w za łączniku :

składka uzupełniająca  U

             120 zł

                          nr 1 i 2


* przy zakupie składki uzupełniającej U nie ma ulg
* Członkowie PZW mogą nabyć składkę w Kołach PZW I biurze ZO PZW
* Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską  i zezwolenie

4. Wysokość składki okresowej na ochronę i zagospodarowanie wód  w Okręgu PZW Kraków

                 nazwa składki

  wysokość     
    składki

nabycie składki uprawnia do połowu w
wodach wymienionych w za łączniku

składka jednodniowa ( członkowie PZW )

       30 zł

     nr 1 i 2

składka trzydniowa ( członkowie PZW )

       70 zł

     nr 1 i 2

opłata jednodniowa ( osoba niezrzeszona )

       60 zł

     nr 1 i 2

 

*   Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składkę okresową jednodniową i składkę   
     okresową trzydniową w niektórych kołach PZW i biurze ZO PZW w Krakowie lub innych punktach 
     dystrybucji. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego
     Kasa Przyjmie "KP".
*   Wykaz kół  i punkty dystrybucji składek jednodniowych, trzydniowych i opłat znajdują się na stronie
      internetowej www.pzw.krakow.pl
*    Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą dokonać wpłaty zgodnie z powyższą tabelą również  
      przekazem pocztowym lub bankowym na konto ZO PZW w Krakowie nr konta 58 1240 4722 1111
      0000 4857 9629
*    Dowód wpłaty musi bezwzględnie zawierać datę połowu (dzień, miesiąc słownie i rok). Dowód
      wpłaty bez wpisanej daty połowy jest nieważny.
*    Posiadacz składki okresowej jednodniowej albo składki okresowej trzydniowej musi posiadać przy
      sobie bezpłatne zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego
      połowu ryb. Zezwolenie należy ściągnąć i wydrukować ze strony internetowej www.pzw.krakow.pl
*    Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnionego dowodu wpłaty oraz zezwolenia stanowi
      naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
*    Wpłata składki (opłaty) okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższej tabeli nie
      uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w
      Krakowie w 2017 r.
*    Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z
      Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.