REGULAMIN ŁOWISKA SAMBOREK


PODSTAWOWE WARUNKI DOKONYWANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA ŁOWISKU SAMBOREK
§1.   Na łowisku  Samborek  obowiązuje rejestr połowu ryb. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb .
§2.   Limit dobowy (w godz. 000-2400)  złowionych  i  zatrzymanych ryb do zabrania z łowiska :
                  1.   Karp                                                          - 2 szt , lecz nie więcej niż 20 sztuk  w ciągu roku .
                  2.   Amur, lin, sandacz, szczupak, węgorz   -1 szt , lecz nie więcej niż   5 sztuk   w ciągu roku .
                  3.   Łączna ilość zatrzymanych ryb wymienionych w § 2 pkt. 1 i 2  nie może przekroczyć 3 sztuk w ciągu doby .
§3.   Ryby przeznaczone do zabrania muszą być przechowywane w stanie żywym w siatkach wędkarskich do czasu  zakończenia wędkowania .
§4.   Zabrania się :
                  1.  Połowu ryb więcej niż 15 razy w okresie jednego miesiąca .
                  2.  Połowu ryb metodą spinningową  oraz  muchową .
                  3.  Połowu ryb ze środków pływających oraz wyspy .
                  4.  Wędkowania w okresie 3 dni po zarybieniu zgodnie z informacją zamieszczoną na tablicach inf.  oraz na stronie  www.skawina-miasto.wedkuje.pl
                  5.  Wędkowania w nocy ( 1  godz.  po zachodzie słońca do 1 godz.  przed wschodem słońca ) w okresie 14 dni po zarybieniu z zastrzeżeniem  §4  pkt 4 .
                        Dzień zarybienia jest  1 dniem obowiązywania zakazu wędkowania .
§5.  Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb :
                  1.   Przed przystąpieniem do połowu ryb należy w tabeli zaznaczyć długopisem lub piórem w odpowiedniej kolumnie datę połowu ryb . Zaznaczenia    
                        dokonujemy przez umieszczenie znaku „X” na cyfrze odpowiadającej danemu dniu w miesiącu , według zamieszczonego przykładu w tabeli .
                  2.   Po godzinie 00:00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb , należy dokonać ponownego zaznaczenia według powyższej zasady .
                  3.   Każda ryba z gatunku objętego limitem dobowym określonym przez Zezwolenie na amatorski połów ryb w §2 pkt 1 i 2 po złowieniu i zatrzymaniu musi  
                        być  niezwłocznie  ( przed ponownym zarzuceniem wędki do wody ) odnotowana w tabeli nr 2 w odpowiedniej kolumnie :  „dzień, miesiąc i godzina”
                        według zamieszczonego przykładu .
                 4.    Nie przestrzeganie warunków przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i statutu PZW .
                 5.    W rejestrze połowu ryb nie można dokonywać skreśleń oraz poprawień .
                                                                                       INFORMACJE DODATKOWE
                 Na terenie łowiska  Samborek  zabrania się ponadto :
                 1.   Wjeżdżania na teren łowiska  innymi dojazdami niż od ul Żwirowej po otwarciu szlabanu .
                 2.   Pozostawiania śmieci na terenie łowiska i przyległych terenach .
                 3.   Postoju samochodami w odległości mniejszej niż 10 m. od lustra wody .
                 4.   Używania drewnianych podpórek do opierania wędek .
                 5.   Czyszczenia i patroszenia ryb .
                 6.   Podmiany złowionych i zatrzymanych ryb .
                 7.   Nęcenia za wyjątkiem prowadzenia połowu ryb wędką .
                                                                                             INNE USTALENIA ZK SKAWINA MIASTO
             
1.   Każdy posiadacz Zezwolenia ma obowiązek przepracować 5 godzin na rzecz łowiska w ciągu całego roku lub wnieść opłatę wysokości 20 zł za każdą nie
                     przepracowaną godzinę .  Potwierdzenie przepracowania powyższych godzin następuje przez dokonanie wpisu w zezwoleniu przez gospodarza łowiska.
                     Dniem pracy na rzecz łowiska jest każda pierwsza sobota miesiąca  od godz. 08:00 w okresie od marca do listopada .
               2.   Uprasza się posiadaczy Zezwolenia o nie wnoszenie alkoholu na teren łowiska oraz przestrzegania zasad kulturalnego zachowania .
               3.   ZK Skawina Miasto ma prawo do organizowania zawodów oraz innych imprez sportowych na łowisku .
               4.   Ustala się  odległość między wędkującymi na min 5 metrów .
               5.   Wędkarz przy zakupie składki członkowskiej na 2017 rok zobowiązany jest zwrócić niniejsze zezwolenie w siedzibie ZK Skawina-Miasto .
              
6.   Każdy posiadacz Zezwolenia ma prawo do kontroli innych wędkujących na łowisku Samborek .

1)        ZK Skawina Miasto zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania w razie zaistnienia
           przyczyn od niego niezależnych . Ze zmianami można zapoznać się na stronie   www.skawina-miasto.wedkuje.pl  lub w siedzibie  koła  w godzinach urzędowania .
2)        ZK Skawina Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania na łowisku Samborek oraz pozostawione albo zagubione przedmioty .
3)        Osobie posiadającej zezwolenie  i naruszającej jego warunki  grozi  utrata  prawa do połowu ryb na łowisku Samborek bez  zwrotu kosztów .
4)        ZK Skawina-Miasto  może odmówić wydania zezwolenia każdemu wędkującemu bez podania przyczyn .
5)        Na łowisku Samborek obowiązuje limit  wydawanych zezwoleń .

     Nabycie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków .