DYSCYPLINA GRUNTOWA


Regulamin zawodów gruntowych zaliczanych do klasyfikacji GRAND PRIX w 2022 roku

1 .  W zawodach organizowanych przez Zarząd Koła na łowiskach Specjalnych Koła może brać udział każdy członek Koła
      PZW Skawina Miasto  który opłacił  okręgową składkę członkowską .

2.   W zawodach organizowanych przez Zarząd Koła na łowiskach Okręgowych może brać udział każdy  członek  Koła
      PZW Skawina Miasto  który opłacił  okręgową składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w
      Okręgu PZW Kraków.

3.   Z wszystkich zawodów będzie prowadzona klasyfikacja G-P z podziałem na dwie kategorie – GRUNTOWA oraz   
       FEEDEROWA . W kategorii FEEDER  obowiązują przepisy zawarte w ZOSW część II.9  W kategorii GRUNT można łowić
       dowolną metodą gruntową.

4 .  Wszystkie zawody będą rozgrywane z podziałem na sektory.
5 .  Maksymalna ilość zawodników w sektorze wynosi 10.

6.   W przypadku rozgrywania  zawodów dwuturowych na dwóch różnych łowiskach ( np. Ochodza i Samborek) obowiązywać
      będzie zasada losowania naprzemiennego ( zawodnik łowiący w 1 turze na Samborku w 2 turze musi łowić w Ochodzy )
7 . Zawodnik otrzymuje ilość punktów odpowiadającą zajętemu miejscu w sektorze ( I miejsce-1 punkt , II miejsce-2 punkty ,
     III miejsce-3 punkty itd ).
8 .  Przy jednakowej liczbie punktów zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu które by
      zajęli - przykład: dwóch zawodników  na 5 miejscu (5+6):2=5,5
9 .  Jeden  najsłabszy  wynik  z cyklu zawodów zostanie odrzucony  z klasyfikacji końcowej w przypadku rozegrania pełnego
      cyklu zawodów tj. 5 zawodów. W przypadku odbycia się  mniejszej liczby zawodów, nie będzie stosowana zasada odpisu.

10 . O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów sektorowych uzyskanych na zawodach 
       (po odjęciu 1  najsłabszego  wyniku)  a przy równej liczbie punktów  łączna waga złowionych ryb.
11 . Z punktacji końcowej  kategorii FEEDER  zostanie wyłoniona trójka najwyżej sklasyfikowanych zawodników którzy będą
        w następnym roku wchodzić w skład drużyny Skawina Miasto I na zawodach Krakowskiej Ligi Feederowej.  W przypadku
        rezygnacji do drużyny zostanie powołany następny zawodnik z  w/w klasyfikacji.

12 . Zawodnicy wchodzący w skład  I drużyny muszą zadeklarować gotowość startu we wszystkich zawodach i terminach a
        także do ponoszenia dodatkowych kosztów w sytuacji gdy Koło nie pokrywa  ich wszystkich.

13 . Pozostali zawodnicy  mogą w porozumieniu między sobą tworzyć drużyny i zgłaszać udział w zawodach KLF lub
        startować indywidualnie.
14 .
W przypadku rozgrywania  zawodów wielogodzinnych np. nocnych, organizator  zobowiązany jest do przeprowadzenia
        ważenia i wypuszczenia złowionych ryb przez uczestników zawodów po każdych 5 godzinach trwania zawodów.

15 . Startujący w zawodach Koła Skawina Miasto z chwilą dokonania zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na publikację     
        swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska przy prezentacji wyników oraz relacji z odbytych zawodów (zgodnie z RODO).

 16 . Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część II.9