DYSCYPLINA SPŁAWIKOWA


Regulamin zawodów spławikowych zaliczanych do klasyfikacji GRAND PRIX w 2022 roku

1 .  W zawodach organizowanych przez Zarząd Koła na łowiskach Specjalnych Koła może brać udział każdy Członek Koła
       PZW Skawina Miasto  który opłacił  okręgową składkę członkowską.

2 .  W zawodach organizowanych przez Zarząd Koła na łowiskach Okręgowych może brać udział  każdy  Członek  Koła
      PZW Skawina Miasto  który opłacił  okręgową składkę członkowską oraz składkę na ochronę i zagospodarowanie wód w   
      Okręgu PZW Kraków.
3 .  Z wszystkich zawodów będzie prowadzona klasyfikacja G-P z podziałem na dwie ligi. W I lidze startować  będzie 12 najwyżej
      sklasyfikowanych zawodników w punktacji G-P  Koła za poprzedni rok. W II lidze mogą startować wszyscy pozostali
      Członkowie Koła.

4 .  Z końcowej klasyfikacji G-P Koła, 4 ostatnich  zawodników I ligi w następnym roku zostanie  przesuniętych do II
      ligi.  Czwórka najwyżej sklasyfikowanych zawodników II ligi uzyska w następnym roku prawo startu w I lidze.
5 .  Wszystkie zawody będą rozgrywane z podziałem na sektory.
6 .  Maksymalna ilość zawodników w sektorze dla 1 ligi wynosi 6, a dla 2 ligi 7.

7 .  Spławikowe Mistrzostwa Koła zostaną rozegrane w kategoriach U15 , U20 , U25 , Kobiet , Seniorów , Weteranów 55+ , 65+.
8 .  W przypadku rozgrywania  zawodów dwuturowych na dwóch różnych łowiskach ( np. Ochodza i Samborek) obowiązywać
      będzie zasada losowania naprzemiennego ( zawodnik łowiący w 1 turze na Samborku w 2 turze musi łowić w Ochodzy )
9 .  Zawodnik otrzymuje ilość punktów odpowiadającą zajętemu miejscu w sektorze  ( I miejsce-1 punkt , II miejsce-2 punkty ,
       III miejsce-3 punkty itd ).
10. Przy jednakowej liczbie punktów zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu które by
       zajęli - przykład: dwóch zawodników  na 5 miejscu (5+6):2=5,5
11. Dwa najsłabsze wyniki  z cyklu zawodów zostaną odrzucone z klasyfikacji końcowej  w przypadku rozegrania pełnego cyklu  
       tj. 8 zawodów. W przypadku odbycia się zawodów w liczbie między 5-7, zawodnikowi  przysługuje jeden odpis, natomiast
       w przypadku odbycia mniejszej liczby zawodów, nie będzie stosowana zasada odpisu.

12. Zawodnikom kategorii U15, U20, U25, Kobiet, Weteranów 55+ i 65+ za Spławikowe Mistrzostwa Koła do końcowej
       klasyfikacji indywidualnej zostanie dodana średnia punktów uzyskanych we wszystkich zawodach cyklu G-P Koła.
13. O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów sektorowych uzyskanych na zawodach 
       (po odjęciu dwóch najsłabszych wyników)  a przy równej liczbie punktów  łączna waga złowionych ryb.
14. Z punktacji końcowej  I ligi zostanie wyłoniona trójka najwyżej sklasyfikowanych zawodników którzy będą w następnym
       roku  wchodzić w skład drużyny Skawina Miasto I na zawodach Krakowskiej Ligi Spławikowej. W przypadku rezygnacji do
       drużyny zostanie powołany następny zawodnik z  w/w klasyfikacji.

15. Zawodnicy wchodzący w skład  I drużyny muszą zadeklarować gotowość startu we wszystkich zawodach i terminach a
       także do ponoszenia dodatkowych kosztów w sytuacji gdy Koło nie pokrywa  ich wszystkich.

16. Pozostali zawodnicy I i II ligi mogą w porozumieniu między sobą tworzyć drużyny i zgłaszać udział w zawodach KLS lub    
       startować indywidualnie.
17.
W przypadku rozgrywania  zawodów wielogodzinnych np. nocnych, organizator  zobowiązany jest do przeprowadzenia
       ważenia i wypuszczenia złowionych ryb przez uczestników zawodów po każdych 5 godzinach trwania zawodów.

18. Startujący w zawodach Koła Skawina Miasto z chwilą dokonania zgłoszenia do zawodów, wyraża zgodę na publikację
       swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska przy prezentacji wyników oraz relacji z odbytych zawodów (zgodnie z RODO).
19. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego część II.2