2 . ZOSTAŃ CZŁONKIEM KOŁA


Aby zostać członkiem PZW należy zgłosić się do siedziby Koła PZW Skawina Miasto wraz z kartą wędkarską oraz 2 zdjęciami , wypełnić deklarację i wnieść  opłatę wpisową oraz składkę członkowską .

- Członkiem zwyczajnym Koła PZW Skawina Miasto może być osoba fizyczna która ukończyła 16 lat.
- Członkiem uczestnikiem  może być osoba w wieku poniżej 16 lat , za zgodą swego przedstawiciela ustawowego
- Cudzoziemcy mogą być członkami Koła PZW Skawina Miasto

- Członek PZW ma prawo przenieść się do innego Koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw
(Statut PZW - § 13 pkt 8)

Warunkiem niezbędnym do uprawiania wędkarstwa w Polsce jest posiadanie karty wędkarskiej .

Kartę wędkarską wydaje właściwy dla miejsca zamieszkania Starosta po przedłożeniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. 
Egzamin na kartę wędkarską - więcej w zakładce 5

Egzamin obejmuje znajomość Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb ( RAPR ) zawierającego reguły określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu , hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
 
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby w wieku poniżej 14 lat (*), pod warunkiem łowienia pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę.

 (*) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Warunkiem wędkowania jest wykupienie od rybackiego gospodarza wody zezwolenia na amatorski połów ryb. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Na wodach administrowanych przez Polski Związek Wędkarski można wędkować po wniesieniu składki za wędkowanie ( na ochronę i zagospodarowanie wód )   wówczas można łowić ryby na wodach macierzystego okręgu oraz tych okręgów, które podpisały z okręgiem macierzystym porozumienie o wzajemnym uznawaniu składek za wędkowanie. Wysokość składki za wędkowanie uzależniona jest od przynależności do PZW.
Uwaga!
Podczas wędkowania przestrzegać należy ustawy o rybactwie śródlądowym, a w przypadku łowienia ryb na wodach administrowanych przez PZW dodatkowo postanowień zawartych w RAPR. Należy również ustalić, czy na danym łowisku nie obowiązują dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w RAPR. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu - zobacz Taryfikator mandatów. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych przepisów uprawnieni są funkcjonariusze Policji i Państwowej Straży Rybackiej oraz członkowie Społecznej Straży Rybackiej PZW, Straży Ochrony Mienia PZW, Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych.