SKŁADKA CZŁONKOWSKA


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2022 r.

 

Lp.

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2)  członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4)  kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0÷25,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-


    6.       Ekwiwalent na rzecz Koła  
( poprzednio Fundusz Koła )                                20,-

Uwaga:

1.   Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2.   Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r.

3.   Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ W 2022 r

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,
ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego
łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na
ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym
ukończono określony wiek.
8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od
osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
do dnia 31 grudnia br.
9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.